Sosyal Medya Aydınlatma Metni

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. (Bundan sonra “INVENTO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 sayılı Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir: Bu kapsamda INVENTO bünyesinde yürütülen webinar çalışmaları, reklam çalışmaları ve sosyal medya çalışmaları yapılması kapsamında elde edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi” verileriniz ile, Katılımcı ve/veya panelist olarak webinar içerisinde kamera veya mikrofonunuzu açmanız durumunda “Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorisine giren verileriniz, Firmanın bilinilirliğini artırmak, bilgilendirme ve duyuruları yayınlamak, hedef kitleye daha hızlı ulaşmak ve geri dönüşleri tespit edebilmek, sosyal medya çalışmalarında kullanılmak amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesindeki “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenecektir. “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar” verileriniz, INVENTO tarafından kendisinin/ürünlerinin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, sosyal medya çalışmalarında kullanılmak ve bu kapsamda INVENTO Youtube ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi doğrultusunda “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

INVENTO, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktaracaktır.

Açık rızanızı vermeniz halinde, INVENTO, “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi ve varsa Görsel ve İşitsel Kayıtlar” verilerinizi firmanın bilinilirliğini artırmak, bilgilendirme ve duyuruları yayınlamak, hedef kitleye daha hızlı ulaşmak ve geri dönüşleri tespit edebilmek, sosyal medya çalışmalarında kullanılmak amacı ile yurt dışında mukim (Youtube şirketinin sahibi) Google LLC Şirketlerine, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktaracaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

INVENTO kişisel verilerinizi kurum bünyesinde yürütülen webinar çalışmaları sırasında video konferans kanallarıyla reklam ve sosyal medya çalışmaları kapsamında video ve fotoğraf çekimi yapılması yoluyla toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak INVENTO’ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak INVENTO’ya iletmeniz durumunda INVENTO talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, INVENTO Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA AÇIK RIZA METNİ

“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi ile Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorilerine giren kişisel verilerinizin Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından firmanın bilinilirliğini artırmak, bilgilendirme ve duyuruları yayınlamak, hedef kitleye daha hızlı ulaşmak ve geri dönüşleri tespit edebilmek, sosyal medya çalışmalarında kullanılmak amacıyla yurt dışında mukim sosyal medya mecraları Google LLC ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

Video/fotoğraf çekimleri kapsamındaki görsel ve işitsel verilerim ile bu kapsamda INVENTO tarafından elde edilen görüntülerim ve bunların teknik yöntemlerle çeşitli işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (“Materyal”) münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın  INVENTO tarafından herhangi bir süre ve yer sınırı olmaksızın yazılı ve görsel mecralarda serbestçe ve üçüncü kişiler tarafından indirilebilir, paylaşılabilir şekilde kullanılması, çoğaltılması, satılması, dağıtılması, saklanması ve yayımlanması ve umuma iletilmesini, Materyal üzerinde doğmuş/doğabilecek olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü kullanma, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim/yayın hakları da dahil tüm mali haklar ile manevi hakları kullanma yetkilerini, Materyal üzerindeki haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları ve ayrıca Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut olan tüm hakları INVENTO’ya devrederim/devretmeyi taahhüt ederim.

deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler