Kartvizit Aydınlatma Metni

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. (Bundan böyle “INVENTO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:

Bu kapsamda temin edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Unvan” gibi kişisel verileriniz,

Faaliyet gösterdiğiniz çalışma alanlarında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-d maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi kapsamında işlenecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari ileti onayı vermeniz durumunda ise, tarafınıza uygun satış kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, tarafınıza tanıtıcı ve açıklayıcı nitelikte bilgi ve ilanlar gönderilmesi, hizmet, müşteri memnuniyet araştırmaları yapılması, çapraz satış yapılması, kişiye özel doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçlar doğrultusunda benzer tanıtım ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi tacir veya esnaf olmanız halinde 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca, tacir veya esnaf olmamanız halinde açık rızanızı vermeniz durumunda 6698 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi doğrultusunda açık rıza hukuki sebebi uyarınca  işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

INVENTO kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya tedarikçilerle),ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır. 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belilrenen amaçlarla sınırlı kalmak şartı ile CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi)’ e  ve  İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ ne aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

INVENTO, kişisel verilerinizi çalışanlarımıza veya yetkililerimize elden kartvizit teslim etmeniz, e-posta ile kartvizit paylaşımında bulunmanız veya çeşitli yöntemler ile kartvizit bilgilerinizi tarafımız ile paylaşmanız ile web sitemiz veya diğer kanallar üzerinden ticari ileti onayı vermeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle INVENTO ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunun 5/2-d maddesindeki “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine ve yukarıdaki amaçlara uygun olarak belirtilen sistemlerimizde veya elektronik ve basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır.

INVENTO; Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkinda Yönetmeliğinin 13. maddesinin 2.fıkrasına göre; onay kayıtlarını onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, red kayıtlarını reddedildiği durumlarda red tarihinden itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren,  üç yıl süreyle saklar.  

Sınırlı süre saklanan Kişisel verileriniz, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan verileriniz silinecek veya imha edilecektir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncel olduğu kabul edilmekte olup, güncel olmayan kişisel verilerinizi güncelleme sorumluluğu tarafınıza aittir. Güncelleme başvurularını tarafımıza aşağıda belirtilen yöntemlerle yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

  • İlgili Kişi olarak INVENTO’ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  •  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Tic. A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler